093-1413-365
Landmark81, Vinhomes Central Park, TPHCM
[email protected]

Phong cách chuyên nghiệp

Chuyên viên Homelike – luôn đặt sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cao nhất.

Tư vấn đầu tư an toàn, hiệu quả

Homelike sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất, đạt được kết quả nhanh nhất và chi phí tiết kiệm nhất so với thị trường.

Cập nhật giá tốt mỗi ngày

Khách hàng luôn được theo dõi được những căn giá tốt hoặc mới cập nhật giảm giá từ chủ nhà.

Luôn quan tâm sâu sát khách hàng

Chúng tôi am hiểu từng khu vực sẽ hỗ trợ bạn tất cả mọi vấn đề và đưa ra lời khuyên phù hợp nhất.

Video giới thiệu

Đang bán

Thông tin chính xác, liên tục cập nhật

𝘏𝘰𝘮𝘦𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘩𝘺 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 𝘴𝘦̃ 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘢̣𝘯 𝘵𝘳𝘢̉𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘪̀𝘮 𝘬𝘪𝘦̂́𝘮 𝘷𝘢̀ 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘢̂́𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘴𝘢̉𝘯. 𝘕𝘩𝘰̛̀ 𝘴𝘶̛̣ 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘯𝘰̂́𝘪 𝘤𝘩𝘢̣̆𝘵 𝘤𝘩𝘦̃ 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘏𝘰𝘮𝘦𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘯𝘩𝘢̀, 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘣𝘢̂́𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘴𝘢̉𝘯 𝘴𝘦̃ 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘶̣𝘤 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘹𝘢́𝘤 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘢̣̂𝘱 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨.

 

𝘋𝘶̛̃ 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢́𝘪 𝘣𝘢̂́𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘴𝘢̉𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘳𝘰̃ 𝘳𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘷𝘢̀ 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘮 𝘯𝘢̆𝘯𝘨.𝘏𝘰𝘮𝘦𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘯𝘰̂́𝘪 𝘣𝘢̣𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘯𝘩𝘢̀ đ𝘦̂̉ 𝘨𝘪𝘶́𝘱 đ𝘢̀𝘮 𝘱𝘩𝘢́𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘤𝘢́𝘤 𝘲𝘶𝘺 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ đ𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘤𝘢̣̂𝘺.

Nhanh chóng tìm được ngôi nhà ưng ý với giá hợp lý

𝘏𝘰𝘮𝘦𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘴𝘦̃ 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘢̉𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘹𝘢́𝘤 𝘥𝘰 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘤𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘢̂́𝘱 đ𝘦̂̉ 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘶̣𝘤 𝘤𝘢̣̂𝘱 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘨𝘪𝘢́ 𝘣𝘢̂́𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘴𝘢̉𝘯. 𝘉𝘢̣𝘯 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘺́ đ𝘦̂̉ 𝘹𝘦𝘮 𝘯𝘩𝘢̀, 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢́ 𝘤𝘢̉ 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘦̂̀ 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘸𝘦𝘣. 𝘋𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘏𝘰𝘮𝘦𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘴𝘦̃ 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘣𝘢̣𝘯 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 𝘲𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘮𝘰̣𝘪 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 (𝘨𝘪𝘢̂́𝘺 𝘵𝘰̛̀, 𝘱𝘩𝘢́𝘱 𝘭𝘺́ 𝘷𝘢̀ 𝘷𝘢𝘺 𝘯𝘨𝘢̂𝘯 𝘩𝘢̀𝘯𝘨…)

𝐿𝑎̀ đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑢𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎́𝑛, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑡𝑢́𝑐 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑥𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛.

Blog

KHÁCH HÀNG CỦA TÔI